9 พฤศจิกายน 2023

“วันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566” (World Immunization Day 2023)

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย และกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในงาน “วันแห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566 (World Immunization Day 2023)” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค: การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดชีวิต (Lifetime immunization) เมื่อวัคซีนสำคัญสำหรับทุกช่วงวัย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรณรงค์เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันการป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิต

ภายในงานผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนระดับแนวหน้าของประเทศ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในทุกช่วงวัย หัวข้อที่น่าติดตาม ประกอบด้วย

วัคซีนวัยเด็ก อัปเดตข้อมูลวัคซีนที่น่าสนใจ ได้แก่ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคโปลิโอ และ วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส (PCV) ในเด็ก” โดย รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และหัวข้อ “วัคซีนโควิด 19 ในเด็ก” โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วัคซีนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ร่วมเรียนรู้และเข้าใจ “วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV” โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ “วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก” โดย ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัคซีนผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว ร่วมสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นของ “วัคซีนโควิด 19 ในผู้สูงวัย” โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รวมถึงหัวข้อ “ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปออกฤทธิ์ยาว (LAAB) สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ” และอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ “วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด” โดย นพ. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

 

 

พบกันวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.40 -12.00 น. ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง

Facebook สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/nvikm และหน่วยงานเครือข่าย อย่าพลาดชม!!