16 พฤศจิกายน 2023

World Immunization Day 2023

เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 2566

Talk 1: Pediatric vaccination

1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก และวัคซีนโรคโปลิโอ

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

2. วัคซีนโควิด 19 ในเด็ก

ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

3. วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส (PCV)

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

Talk 2: Adolescent – young adult

1. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

2. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Talk 3: Elderly + underlying diseases 607/507 group

1. วัคซีนโควิด 19 ในผู้สูงอายุ

ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

2. ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปออกฤทธิ์ยาว (LAAB)

นพ. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

3. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

นพ. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค