15 มกราคม 2024

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดยเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานเคือข่าย

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดยเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานเคือข่าย โดยในปีนี้เน้นกิจกรรมให้ความรู้ สร้างสรรค์ และสนุกสนาน เพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งฐานกิจกรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นฐานที่ 16 จากจำนวนทั้งสิ้น 47 ฐาน และมีกิจกรรมสันทนาการ คือ การจับสลากของขวัญ พร้อมรับรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมอบนมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนพาเหรด การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ณ เวทีกลาง นิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัย

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2567