24 สิงหาคม 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับมอบวัคซีน HPV จาก บริษัท GBP ตามที่ได้แจ้งเจตจำนงคืนวัคซีนให้กับรัฐ พร้อมส่งต่อ สปสช. ให้บริการเด็กหญิงกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในช่วงการระบาดโควิด 19

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับมอบวัคซีน HPV จาก บริษัท GBP ตามที่ได้แจ้งเจตจำนงคืนวัคซีนให้กับรัฐ พร้อมส่งต่อ สปสช. ให้บริการเด็กหญิงกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในช่วงการระบาดโควิด 19

สถาบันวัคซีนแห่งชาติรับมอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) จากบริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) จำนวน 219,316 โดส พร้อมส่งต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายในปลายปีนี้ หลังเกิดภาวะวัคซีนขาดคราวนาน 3 ปี หวังลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกของเด็กหญิงกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ได้รับวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จ.นนทบุรี นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีรับมอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) จากบริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) ตามที่ได้มีการแจ้งเจตจำนงการคืนวัคซีนให้กับรัฐ เนื่องจากการได้รับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมี นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนส่งมอบ

นพ.นคร กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีความยินดีที่ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศร่วมกับบริษัทโกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) หรือชื่อเดิม บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ซึ่งได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประเทศและทั่วโลกเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สถาบันได้ให้การสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตวัคซีนโควิด 19 ผ่านโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน สำหรับประชาชนไทย ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทโกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนที่มีศักยภาพของประเทศได้รับการสนับสนุน โดยหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาการดำเนินงานแล้ว แม้จะไม่ได้ผลิตวัคซีนโควิด 19 ตามเจตนาเดิม แต่บริษัทได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) จำนวน 219,316 โดส กลับมาให้รัฐ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระทางงบประมาณของประเทศ ในการจัดหาวัคซีน HPV สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในระหว่างช่วงเวลาที่มีการขาดคราวของวัคซีน สำหรับทิศทางต่อไปข้างหน้า สถาบันจะยังคงร่วมดำเนินการกับบริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่ได้วางไว้

ด้านนพ. เจษฎา กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่บริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) ได้มีความร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้นำงบประมาณที่ได้รับไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสพัฒนาความร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีศักยภาพในต่างประเทศ และขอขอบคุณสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด ทางบริษัทเองก็จะมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัคซีนต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ วัคซีน HPV ที่ได้รับมอบดังกล่าว สถาบันจะทำการประสานเพื่อส่งมอบต่อให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินการให้บริการวัคซีนกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่: 24/8/66