18 May 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ