Financial Report and Main Mission

รายงานงบการเงิน
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

ปี 2563 :

04/2563       03/2563       02/2563       01/2563       12/2562       11/2562       10/2562

ปี 2562 :

09/2562       08/2562       07/2562       06/2562       05/2562       04/2562       03/2562       02/2562       01/2562       12/2561       11/2561       10/2561

ปี 2561 :

09/2561       08/2561       07/2561       06/2561       05/2561       04/2561       03/2561       02/2561       01/2561       12/2560       11/2560       10/2560

ปี 2560 :

09/2560       08/2560       07/2560       06/2560       05/2560       04/2560       03/2560       02/2560       01/2560       12/2559       11/2559       10/2559

ปี 2559 :

09/2559       08/2559       07/2559       05/2559       04/2559       03/2559

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์กร
  • รายงานผลการประเมินผลความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์กร 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564
  • รายงานผลการประเมินผลความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์กร 3 ปี พ.ศ. 2556 – 2558
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล