Vision

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580

Mission

Integrate and manage vaccine operations with participation And achieving results