นพ.นคร เปรมศรี

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2513

เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 9729-31 ต่อ 101 (คุณสุดธิดา เลขาผอ.สถาบัน)
วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • อบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์สังคม ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล

รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เกิดวันที่ 11 ตุลาคม 2514

เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 9729-31 ต่อ 101 (คุณสุดธิดา เลขาผอ.สถาบัน)
วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปรีคลีนิค คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บอร์ดอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
 • Medical affair Head Cardio-Metabolic :: Novartis Thailand
 • Medical director/Country Medical Head :: Thailand Myamnar Laos, Sonofi Pasteur
 • Medical manager Cardio, Metabolic, Allergy :: Aventis Pharma

นางสมฤดี จันทร์ฉวี

ผู้จัดการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

(รักษาการแทนผู้จัดการสำนักอำนวยการ)

เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2517

เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 9729-31 ต่อ 500
วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
 • นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

(รักษาการแทนผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน)

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2514

เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 9729-31 ต่อ 300
วุฒิการศึกษา
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Ph. D in Pharmaceutical Sciences (Molecular Biology of Cancer) University of Maryland, Baltimore
 • Post Doctoral Training at Experimental and Therapeutic Immunology Branch, National Cancer Institute, National Institution of Health Bethesda, MD USA (Antibody Phage Display Technology; Screening and Production of Human-Rabbit Crimeric IgG Against Nogo Receptors Using Phage Display Technology)
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร