1 April 2024

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ประจำปี 2566 แขนงระบาดวิทยา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์นคร  เปรมศรี  ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ประจำปี 2566 แขนงระบาดวิทยา จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 เรื่อง “แนวโน้มการสาธารณสุขในอนาคต : Future trends in public health” ภายในงานประกอบด้วยผู้ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธีระ รามสูตร และรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ในแขนงต่าง ๆ ประจำปี 2566, รางวัลเกียรติยศผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และรางวัลโล่เกียรติยศผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และรวมทั้งแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวนกว่า 100 ท่าน

วันที่: 31 มีนาคม 2567

สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์