22 November 2022

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และ ร่างประกาศเชิญชวน (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *